MySQL

通过 docker 来启动一个 MySQL client:

1
$ docker run -it --rm jbergknoff/mysql-client mysql -h 192.168.0.10 -p 3306

Redis

通过 docker 来启动一个 Redis client:

1
$ docker run -it --rm redis:4-alpine redis-cli -h 192.168.0.10 -p 6379

参考资料

  1. https://hub.docker.com/r/jbergknoff/mysql-client/

茶歇驿站

一个可以让你停下来看一看,在茶歇之余给你帮助的小站,这里的内容主要是后端技术,个人管理,团队管理,以及其他个人杂想。