time.ParseDuration

支持 -24.5h / 2h3m4s 等格式,非常的灵活。

1
2
3
4
5
pd, err := time.ParseDuration("2h3m4s")
if err != nil {
	panic(err)
}
time.Now().Add(pd)

time.Add

1
time.Now().Add(-24*time.Hour)

time.Sub

1
time.Now().Sub(startTime)

。。。


茶歇驿站

一个可以让你停下来看一看,在茶歇之余给你帮助的小站,这里的内容主要是后端技术,个人管理,团队管理,以及其他个人杂想。